All posts by thip-29

05Jun/20

New Normal of Warehouse & Logistics Post Covid-19

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ทิศทางและโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์หลังวิกฤติโควิด-19 ในวิถี New Normal ” วันที่ 5 มิถุนายน 2563   เวลา 09.30 น. – 12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)