Modern Manufacturing Forum 2023

Resource Productivity Management & Kaizen for Productivity Improvement

แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ไคเซ็น’

สถานที่

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 15 : โรงแรม เมเปิล บางนา

เวลา

เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

 เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต I ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

สัมมนาฟรี!! 17 พฤษภาคม 2566
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

ผู้บรรยาย

คุณเชษฐพงษ์ สินธารา  ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนบริหารการผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

กำหนดการ

08.30 – 09.00ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.30Booth Visit / MC Showcase
09.30 – 09.45Coffee Break 
09.45 – 12.00สัมมนาหัวข้อResource Productivity Management using MFCA and Eco-Lean Technique”
– การเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Productivity)
– แนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า (Resource Productivity Management)
– แนวทางการวิเคราะห์กระบวนการด้วยแนวทาง MFCA : Material Flow Cost Accounting
– การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสียตามแนวทางลีน และการเชื่อมโยงสู่การปรับปรุง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7 Wastes Reduction and Lean Thinking For Resource Productivity)
บรรยายโดย : คุณเชษฐพงษ์ สินธารา  ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนบริหารการผลิต   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30Booth Visit & Activities
13.30 – 14.30สัมมนาหัวข้อ “Kaizen for Productivity Improvement” (ช่วงที่ 1)
 – แนวคิด และหลักการของไคเซ็น (Kaizen Concept and Principle)
 – หลักการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Principle and Methodology)
 – ความสำคัญของการสร้างระบบบริหารไคเซ็น (Kaizen Management System)
บรรยายโดย : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14.30 – 14.45Coffee Break
14.45 – 15.30สัมมนา (ช่วงที่ 2) / ถาม-ตอบ
15.30 – 16.00Lucky Draw จับรางวัลผู้โชคดี
*หมายเหตุ ;  หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า