มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในสายงาน

TOPIC

กลยุทธ์การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

  • Maintenance Inventory Management : การจัดการอะไหล่เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษา
  • Computerized Maintenance Management Systems : การเลือกโปรแกรมช่วยวางแผนการบำรุงรักษา CMMS

การวัดผลของการวางแผนการบำรุงรักษา

  • KPI ของฝ่ายบำรุงรักษา
  • ตัวชี้วัดการวางแผนการบำรุงรักษาที่ดี
  • การวัดผลลัพธ์ของการบำรุงรักษา

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
Coming Soon -

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น