Logo forumRobotics&Automation_4web-02

มุ่งเน้นระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการประยุกต์ใช้ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การควบคุม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ

TOPIC

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต (Integration System)

  • การหาความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติ
  • การเลือกระบบอัตโนมัติให้สอดคล้องกับประเภทงาน
การประเมินความคุ้มค่าในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตและจุดคุ้มทุนของการลงทุน
Industrial Robot Master / ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

Forum
Date
Venue
19 July 2023 Pattana Golf Club & Resort, Chonburi

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น