มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
นำเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการ การลดต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

TOPIC

การวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงาน ด้วย SOLAR Analysis

การจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรม

การควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาระดับต้นทุนพลังงานและเพิ่มสมรรถนะพลังงาน
การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า การจัดการพลังงาน และแนวคิดพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์
การจัดทำระบบการจัดการพลังงานในองค์กร
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริหาร

ATTENDEES TARGET : BY JOB FUNCTION

PROGRAM

Forum
Date
Venue
30 June 2021 Webinar [Online Event]
27 October 2021 The Tide Resort , Chonburi

* หมายเหตุ: วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะของสถานการณ์ช่วงนั้น