Upcoming Event

Modern Manufacturing Forum 2023 @Ayutthaya

สัมมนาหัวข้อ “PRODUCTIVITY MANAGEMENT KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบวิธี “ไคเซ็น” วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.อยุธยา

LAB SUMMIT 2023

LAB SUMMIT 2023 สัมมนาหัวข้อ “FOOD FOR THE FUTURE” เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคตสู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ปทุมธานี

Modern Manufacturing Forum 2023 @Bangkok

สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT” แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ “ไคเซ็น” วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.กรุงเทพฯ


Seminar & Conference
See Program

Product Showcase

TIF Calendar 2023

MODERN MANUFACTURING FORUM Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time  17 May 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Maple Hotel จ.กรุงเทพฯ
MODERN MANUFACTURING FORUM Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time  07 June 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  The Cavalli Casa Resort จ.อยุธยา
LAB SUMMIT Bookmark  LAB SUMMIT
Date & Time  27 June 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Thailand Science Park จ.ปทุมธานี
MODERN MANUFACTURING FORUM Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time  19 July 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Pattana Golf Club&Resort จ.ชลบุรี
Robotics & Automation Forum Bookmark  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM 2023
Date & Time  19 July 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Pattana Golf Club&Resort จ.ชลบุรี
MODERN MANUFACTURING FORUM Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time  22 August 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  The Imperial Hotel จ.นครราชสีมา
MODERN MANUFACTURING FORUM 2023 Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time 21 September 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location บุรีศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
LAB SUMMIT Bookmark  LAB SUMMIT
Date & Time  10 October 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Thailand Science Park จ.ปทุมธานี
MODERN MANUFACTURING FORUM 2023 Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM 2023
Date & Time  26 October 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  The Tide Resort จ.ชลบุรี
MODERN MANUFACTURING FORUM Bookmark  MODERN MANUFACTURING FORUM
Date & Time  02 November 2023 | Time: 8.30 - 16.30 น.
location  Chiangmai Grandview จ.เชียงใหม่

TIF Program

มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต
มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในสายงาน
มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3D Printing
มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในสายงาน
มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

News & Activities

0

Post Show Modern Manufacturing Forum @นครปฐม

งานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum ที่จัดโดย GREENWORLD หนึ่งใน Forum ภายใต้ Thailand Industrial Forum จัดขึ้นที่ ณ ห้องทวารวดี 1 : โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
By : Nichaphan W | Apr 19, 2023
0

Modern Manufacturing Forum จ.กรุงเทพฯ

Resource Productivity Management & Kaizen for Productivity Improvement แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ไคเซ็น’
By : TIF | Apr 7, 2023
0

Modern Manufacturing Forum จ.นครปฐม

LOSS COST MATRIX & MAINTENANCE MANAGEMENT การปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนความสูญเสีย และการบำรุงรักษาเชิงวางแผน
By : TIF | Mar 14, 2023