THAILAND INDUSTRIAL FORUM ถือกำเนิดจากทีมงานผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MODERN MANUFACTURING, MM MACHINE TOOLS & METALWORKING และ MM ELECTRONICS เมื่อปี 2008 ในนามของงานสัมมนา MME SHOW TECH 2008 ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ ให้เข้าถึงบุคลากรในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากความสำเร็จในครั้งแรก ทางทีมงาน ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น THAILAND INDUSTRIAL FORUM ณ ปัจจุบัน

slide

THAILAND INDUSTRIAL FORUM มุ่งเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ทางด้านการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไปยังผู้ที่ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นพื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี อยุธยา เป็นต้น ครอบคลุมหลากหลายเนื้อหาความรู้ สาขางาน และมีความเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกมิติ

รายชื่องานสัมมนา
 • MODERN MANUFACTURING FORUM
  มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต
 • MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM
  มุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์ และงานโลหการ
 • MAINTENANCE FORUM
  มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสายงาน
 • AUTOMATION &CONTROL FORUM
  มุ่งเน้นระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการประยุกต์ใช้
 • THAILAND ENERGY FORUM
  มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • FAIFA FORUM
  มุ่งเน้นเรื่องไฟฟ้าโรงงาน การดูแล การจัดการระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
 • PURCHASING FORUM
  มุ่งเน้นการบริหารจัดการ การปฏิวัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการจัดซื้อในยุคอุตสาหกรรม 4.0
 • FOOD PROCESSING FORUM
  มุ่งเน้นการบริหารจัดการการผลิต การจัดทำระบบ กระบวนการผลิตอาหาร การแปรรูป
 • AEROSPACE FORUM
  มุ่งเน้นเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอากาศยาน อวกาศ

• MODERN MANUFACTURING FORUM
• MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM
MAINTENANCE FORUM
AUTOMATION &CONTROL FORUM

THAILAND ENERGY FORUM
FAIFA FORUM
FOOD PROCESSING FORUM
AEROSPACE FORUM