บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Food Tech Forum  2019 จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จังหวัดเชียงใหม่  จัดงาน Food Tech Forum 2019 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม