08Jun/23

Modern Manufacturing Forum 2023 @Chonburi

สัมมนาหัวข้อ “AUTONOMOUS MAINTENANCE & PRODUCTIVITY MANAGEMENT” เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบริหารระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

27Apr/23

LAB SUMMIT 2023

LAB SUMMIT 2023 ครั้งที่ 2 สัมมนาหัวข้อ “BIOREFINERY REVOLUTION IN THAILAND 4.0&LAB INNOVATIONS 2024 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ปทุมธานี

20Oct/22

Modern Manufacturing Forum at Chiangmai

สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT & LEAN MANUFACTURING” แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิด “ลีน” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ จ.เชียงใหม่