สัมมนาหัวข้อ “Adaptive Manufacturing To The Competitive Advantage”
ปรับกลยุทธ์การผลิต… เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ห้องกรุงศรีอยุธยา

“เมื่อการผลิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่รอด” กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกมิติและแนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ร่วมกับเทคโนโลยี IIoT เครื่องมือที่จะช่วย Support การทำงานให้มีประสิทธิภาพและแสดงผลได้แบบ Real-Time สู่การเป็น Smart Factory พร้อม Case Study ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณ

*****************************