สัมมนาหัวข้อ Green Productivity & IIoT For Food Manufacturing

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.สมุทรปราการ

การเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ IIoT เพื่อยกระดับการผลิตอาหาร

*****************************