LAB SUMMIT 2021
สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thai Herbal Industry to World-class Business Opportunities”
สมุนไพรไทย…โอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตาและคว้าไว้ให้ได้

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เมื่อความท้าทายของการพัฒนา “สมุนไพร” สู่ “ยารักษาโควิด” เป็นตัวจุดกระแสให้มีการนำสมุนไพรที่พบในท้องถิ่นมาต่อยอด วิจัย ค้นคว้า และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาไอเดียพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย พร้อมอัพเดทเทรนด์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะลึก ที่จะทำให้คุณคว้าโอกาสก่อนใคร!!

*****************************
26 สิงหาคม 2564 I เวลา 09.30 – 11.30 น.

กำหนดการ
09.15 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom

09.30 – 10.00 น.
“กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร และกัญชา” เทรนด์สมุนไพรไทยในยุคโควิด-19
บรรยายโดย ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10.00 – 10.30 น. ขอบข่ายและแนวทางการส่งเสริมระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร
บรรยายโดย ภก.ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์ ภาควิชาอาหารเคมีและเภสัชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 11.00 น. การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บรรยายโดย ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11.00 – 11.30 น. ศักยภาพในการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อก้าวสู้เวทีระดับสากล
บรรยายโดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)