สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT & SOLUTION FOR SUSTAINABLE MANUFACTURING”
แนวทางการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างการเติบดตทางธุรกิจบนวิธีความยั่งยืนและการพัฒนาที่มุ่งสู่ Carbon Footprint Reduction

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ระยอง