Upcoming Event
TIF Calendar 2021
TIF Program 2021

มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนในการผลิต

มุ่งเน้นระบบอัตโนมัติการควบคุม
และการประยุกต์ใช้

มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนในการผลิต

มุ่งเน้นความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในสายงาน

มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

News & Update

MODERN MANUFACTURING FORUM

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครศรีธรรมราช

Schedule

  DATE   VENUE
    28 January 2020     Chiang Mai Grandview, Chiang Mai
    22 April 2020     Jolly Suites & Spa, Samutsakorn
    27 May 2020     Golden City Hotel, Rayong
    10 June 2020     Buri Sriphu Boutique Hotel, Songkhla
    22 July 2020     Pattana Golf Club & Resort, Chonburi
    19 August 2020     Maple Hotel, Bangkok
    23 September 2020     The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya
    20 October 2020     The Tide Resort , Chonburi
    25 November 2020     The Emperial Hotel , Nakhon Ratchasima