บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดสงขลา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดงาน Modern Manufacturing Forum ขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จ.สงขลา โดยภายในงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes & Cost Reduction Techniques) และได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม