สัมมนาหัวข้อ “OEE & LEAN MANUFACTURING
แนวทางการผลิตเพื่อลดต้นทุน สร้างกำไรและยกระดับผลิตภาพขององค์กร

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ระยอง

แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อกำจัดความสูญเสีย (Wastes & Losses) พร้อมเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction Techniques) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเจาะลึกการวิเคราะห์ ปรับปรุงการผลิตด้วย OEE เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity)

*****************************