สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT & LEAN MANUFACTURING”
แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิด “ลีน”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ จ.เชียงใหม่