สัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE”
รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.เชียงใหม่

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน