สัมมนาหัวข้อ “AUTONOMOUS MAINTENANCE & PRODUCTIVITY MANAGEMENT”

เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบริหารระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

*****************************