สัมมนาหัวข้อ “PROCESS ANALYSIS TO DESIGN AUTOMATION BASED ON LEAN APPROACHES”

การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อออกแบบระบบอัตโนมัติตามแนวทาง “ลีน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

กระบวนการ แนวคิด การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็นในการทำงาน และลดต้นทุนการผลิตลงแบบ STEP BY STEP

*****************************