สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT & LEAN MANUFACTURING”

แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ “ลีน”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.นครราชสีมา

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

*****************************