สัมมนาหัวข้อ “ADAPTIVE STRATEGY PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS”

ปรับกลยุทธ์การผลิต ยกระดับผลิตภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ จ.สงขลา

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown