สัมมนาหัวข้อ “LEAN MANUFACTURING AND KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT”

เพิ่มพลังความคิดสู่การยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’ และ ‘ไคเซ็น’

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.นครปฐม