FAIFA FORUM 2017

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงาน  FAIFA  Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์ในการจัดงานก็คือเพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร นิยามและการจัดระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเจ้าของกิจการ  วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป(อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย) ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการตามภาพข่าว