jpb07022018

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ พัฒนากอล์ฟ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นงานที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ร่วมกับ  บริษัท Kawasaki Thermal Engineering จำกัด ได้จัดขึ้น เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีขั้นสูง ของญี่ปุ่นสำหรับหม้อไอน้ำ บรรจุหีบห่อ  โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  Kawasaki เป็นผู้บรรยาย งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการทั่วไป ดังภาพข่าว