kawasaki14092017

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นงานที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ร่วมกับ  บริษัท Kawasaki Thermal Engineering จำกัด ได้จัดขึ้น เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีขั้นสูง ของญี่ปุ่นสำหรับหม้อไอน้ำ บรรจุหีบห่อ  โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  Mr. Tamon Yagihashi  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  Kawasaki เป็นผู้บรรยาย งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการทั่วไป ดังภาพข่าว