United17052017

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ร่วมกับ  United Motor Works (Siam) Public Company Limited ได้จัดการสัมมนา Lean Logistics ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean   ซึ่งระบบการบริหารจัดการด้วย Lean Logistics ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร  โดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด  ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ฝ่ายโลจิสติกส์ ,ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดซื้อ  ตามภาพข่าว