ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

หัวข้อการบรรยาย :
Boost up OEE
– แนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
– ความสูญเสียหลัก 6 ประการ (6 Big Losses)
– การจัดเก็บข้อมูล OEE ในยุค 4.0
– แนวทางในการปรับปรุง OEE
Lean Integrated Technology for 4.0 Era
– แนวคิด และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
– แนวคิด และหลักการของ Lean Industry 4.0
– Step by Step ในการพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวคิดของ Lean Industry 4.0

บรรยายโดย :
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน