ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมาจากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน Modern Manufacturing  & Maintenance Forum 2017 จ.ระยองขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต ดังภาพประกอบ