ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Productivity Management in The New Normal – การบริหารการเพิ่มผลผลิตวิถีใหม่” วันที่ 13 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก COVID-19 ส่งผลให้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตหลายรายต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปให้ได้ กลยุทธ์ที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตสามารถเป็นผู้ชนะในยุควิถีใหม่นี้คือการสื่อสารและการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน การบริหารการเพิ่มผลผลิตวิถีใหม่ที่ต้องทำงานจาก ระยะไกล และสถานที่ทำงานเสมือนจริงจะเป็นวิธีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสำหรับวิศวกร และพนักงานระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย :
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการสัมมนา :
09.30-12.00 น. : Productivity ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
-แรงขับเคลื่อน (Driving Force) ที่จะทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
– แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
– การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภาพ
– ระบบในการเพิ่มผลิตภาพ

13.30-16.00 น. : การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
– 16 Majo losses in Manufacturing Plant
– 6 Big losses in Machine
– แนวคิด และหลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness:OEE)
– OEE Real Time Monitoring

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563