Modern Manufacturing Forum 2024

Resource Productivity Management & Solution for Sustainable Manufacturing

พบกับแนวทางการยกระดับผลิตภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจบนวิถีความยั่งยืนและการพัฒนาที่มุ่งสู่ Carbon Footprint Reduction สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมร่วมกิจกรรม Self Assessment to High Performance & Green Productivity ที่จะช่วยคุณวัด วิเคราะห์ พร้อมประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยตนเอง

วัน-เวลา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 I เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

สถานที่

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง I ห้องสร้อยเพชร 1-2 (ชั้น 2)

หลักสูตรสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต I ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ I วิศวกรและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บรรยายโดย

คุณเชษฐพงษ์ สินธารา ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนาฟรี!! 8 พฤษภาคม 2567
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

กำหนดการ

08.30 – 09.00ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 10.00Booth Visit / MC Showcase & Coffee Break
10.00 – 12.00หัวข้อ “Resource Productivity Management”
– การเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Productivity)
– แนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า (Resource Productivity Management)
– เทคนิคการบริหารระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน (Productivity Management)
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30Booth Visit & Activities
13.30 – 14.30หัวข้อ “Eco-Lean Technique & Solution for Sustainable Manufacturing” (ช่วงที่ 1)
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสียตามแนวทางลีน
และการเชื่อมโยงสู่การปรับปรุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(7 Wastes Reduction and Lean Thinking for Resource Productivity)
 – แนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Carbon Footprint Reduction สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
14.30 – 14.45Coffee Break 
14.45 – 16.00หัวข้อ “Eco-Lean Technique & Solution for Sustainable Manufacturing” (ช่วงที่ 2)
และกิจกรรม Self Assessment to High Performance & Green Productivity 
** หมายเหตุ ;  กำหนดการ หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

Leave a Reply