MMF07112017

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม งานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยี 4.0 และหัวข้อ Productivity…The way to  competitiveness      โดย อ. วุฒิพงศ์ บุญนายวา จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว