MTN06092018

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Maintenance Forum 2018 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (ฟรีสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย) ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturingได้จัดงาน  Maintenance  Forum 2018 ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ครบถ้วนทั้งกระบวนการ  โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้จากงานไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานในครั้งนี้ มีการสัมมนาในหัวข้อ“การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในยุค 4.0” และหัวข้อ “สิ่งปนเปื้อน ภัยเงียบของระบบไฮดรอลิกส์” โดย วิทยากรจาก สถาบันไทย-เยอรมัน งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนผ่านทางแฟกซ์ และอีเมล์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกซ์และอีเมล์ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามด้านล่าง และส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนมายังเบอร์ 0-2769-8120, 0-2769-8043 หรือที่อีเมล์ [email protected]    ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน