Tag Archives: โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา

09May/17
MMF06062017

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.สงขลา

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม หรรษา เจบี จ.สงขลา (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)