Thailand Energy17102017

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Thailand Energy Forum 2017  ขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม งานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ  “ เหลียวหลังแลหน้า    ก่อนเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน” “ Smart lighting solution   นวัตกรรมแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ   ”  “การประหยัดพลังงานในยุค 4.0 สำหรับวงการอุตสาหกรรม”          และ    ”ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ 4.0 ในด้านบวกและลบ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อม ตามภาพข่าว