COVID-19 Pandemic : Lessons Learned and Future Directions
ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆในอนาคต

เมื่อข้อจำกัดของเวลาและความปลอดภัยของมนุษยชาติ คือเงื่อนไขสำคัญในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน มหันตภัยโรคร้ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงส่งผลให้เทคโนโลยีชีวภาพถูกปฏิวัติแบบก้าวกระโดด

ร่วมเรียนรู้และถอดบทเรียนจากโรคโควิด-19 กับการวางแผน ป้องกัน และแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต กับกูรู ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงที่เกี่ยวข้องแบบ Insight จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันจัดงาน

10 สิงหาคม 2564 I เวลา 09.30 – 11.00 น.

กำหนดการ

09.15 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom

09.30 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ “โรคอุบัติใหม่ และโรคที่มีศักยภาพในการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน”
โดย ดร.ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ และ ดร. ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ
ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10.00 – 10.45 น. เสวนา “สวทช. กับความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19”
โดย ดร. ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ และ ดร.สุรพงษ์ ขุนแผ้ว
ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10.45 – 11.00 น. ช่วงถาม-ตอบ