บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  ROBOTICS & AUTOMATION FORUM  2019

เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562  ณ โรงแรม เดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขอขอบคุณสถาบันไทย-เยอรมัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้