บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  Modern Manufacturing Forum  2019 จังหวัดนครปฐม

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2019 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ณ โรงแรม ริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม