บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมสัมมนาและชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม THAILAND INDUSTRIAL FORUM จังหวัดขอนแก่น

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน Maintenance Forum และ Food Tech Forum ขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่นโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม