ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครศรีธรรมราช

Thailand Industrial Forum จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครศรีธรรมราช ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยสัมมนาในหัวข้อ PDCA : Deming Cycleเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน ( Cost Reduction Techniques ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ

งานสัมมนาครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน และวิศวกรฝ่ายผลิต จากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้