สัมมนาหัวข้อ “REBOOT PRODUCTIVITY : LEAN/VSM/OEE”
ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน -เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรได้จริง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.ชลบุรี

การกำจัดความสูญเสีย (Wastes & Losses) ในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดด้วยแนวคิดอย่างลีน และการใช้ OEE ในการยกระดับผลิตภาพของกระบวนการผลิตขององค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

*****************************