สัมมนาหัวข้อ “OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE”
รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.สงขลา

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

*****************************