สัมมนาหัวข้อ “RESOURCE PRODUCTIVITY MANAGEMENT KAIZEN FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT”
แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ “ไคเซ็น”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.กรุงเทพฯ

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

*****************************