สัมมนาหัวข้อ “LOSS COST MATRIX & MAINTENANCE MANAGEMENT”
แนวทางการผลิตเพื่อลดต้นทุน สร้างกำไรและยกระดับผลิตภาพขององค์กร

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.นครปฐาม

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

*****************************