Automation27062017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017    ณ พัฒนากอล์ฟคลับ จ. ชลบุรี  
จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   จัดงาน  Automation & Control Forum 2017 ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ การออกแบบกระบวนการผลิต ด้วย Simulation Software   ,แนวทางการออกแบบระบบพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV)  และ  แนวทางการออกแบบ Cartesian Robot  ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต