Tag Archives: Automation 2017

16Nov/17
Automation19122017

งานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 จ.ชลบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  19 ธันวาคม  2560 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

31Aug/17
Automation29082017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017

18Jul/17
Automation29082017

งานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 จ.ปราจีนบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  29 สิงหาคม  2560 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี  (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

29Jun/17
Automation27062017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017    ณ พัฒนากอล์ฟคลับ จ. ชลบุรี  

18May/17
Automation2017

งานสัมมนา Automation & Control Forum 2017 จ.ชลบุรี

งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Automation & Control Forum 2017 วันที่  27 มิถุนายน  2560 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ พัฒนากอล์ฟคลับ จ. ชลบุรี  (ฟรีสัมมนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)