FAIFA FORUM 2017
เชิญพบกับ!งาน FAIFA Forum 2017 งานสินค้าอุตสาหกรรมมีคุณภาพ และงานสัมมนาดี มีความรู้  ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม เมเปิล กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

การพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ยุค Industry 4.0 ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทุกๆ ขั้นตอนการผลิตจะเป็นเสมือนหนึ่งกระบวนการเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งสินค้า จนสิ้นสุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จะถูกบริหารจัดการโดยอาศัยความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ดังนั้น เพื่อที่จะให้ระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องออกแบบให้สอดรับกับความต้องการของกระบวนการผลิตดังกล่าว โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่า ต้องออกแบบให้รองรับเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ บนพื้นฐานการทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของภาคอุตสาหกรรม มีความพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะมากับ Industry 4.0 ในงานสัมมนานี้จึงมุ่งเน้นหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การบริหารจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร
  • นิยามIndustry4.0ว่าด้วยความหมายและหลักสำคัญของการดำเนินการผลิตภายใต้ Industry 4.0
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้Industry 4.0 ว่าด้วยการออกแบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยยกตัวอย่างอุปกรณ์บางตัวได้แก่
  1. Motor&Drive กล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญด้านความเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยว ที่นำไปพิจารณาออกแบบการขับมอเตอร์
  2. Magnetic Bearing Chiller กล่าวถึงการลดความสูญเสียของแรงเสียดทานของมอเตอร์ ด้วย Magnetic Bearing ที่นำไปใช้ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ Chiller
  • ระบบไฟฟ้าภายใต้Industry4.0ว่าด้วยผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนประกอบของ Semiconductor Devices และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า
  1. Power Factor&Harmonics กล่าวถึงความหมายและหลักการควบคุม Power factor& Harmonics ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่ใช้ Semiconductor จัดการด้านกำลังไฟฟ้า
  2. Smart Power System กล่าวถึงความหมายและหลักการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าโดยใช้ความสามารถของโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป (อาคาร, สำนักงาน, ที่พักอาศัย) ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120 / 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณพนมรุ้ง โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 103

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน