Food26092017

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน Food Processing Forum 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “ Productivity Improvement for Food Industry”  ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ,เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเป็นผู้บรรยาย

งานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, ฝ่ายคุณภาพ ตามภาพข่าว