Machine Tools 2017

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน Machine Tools & Metalworking Forum 2017 ขึ้น วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม มีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ CAD/CAM/CAE สำหรับงานออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิต โดย อ.รุ่งศักดิ์ นาวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ และ อ.โสธร คงแก้ว วิศวกรอาวุโส จากสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน การนำเอาเทคโนโลยีการออกแบบวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM/CAE) จึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มช่องทางในการ สร้างอำนาจต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และลดต้นทุนในการประกอบการ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกทำให้ผู้ผลิต ต้องปรับปรุงคุณภาพและราคาสินค้าให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การนำเอาเทคโนโลยีการออกแบบวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM/CAE) จึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มช่องทางในการ สร้างอำนาจต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และลดต้นทุนในการประกอบการ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

CAD (Computer Aided Design) หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การคำนวณและจำลองทางด้านเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด รูปแบบงาน ของชิ้นส่วน พาร์ท ที่ออกแบบไว้ โดยจะมีซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรม (CAD Software) เข้ามารองรับการทำงานในส่วนนี้ โดยมีขอบเขตงานโดยสังเขป คือ

  • พัฒนาแบบจำลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ เพื่อประเมินและแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนที่ออกแบบ เพื่อให้ยอมรับได้ในการผลิต
  • เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตได้ สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ (Draft angle) หรือพัฒนาแบบจำลองของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไปสำหรับขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
  • ออกแบบอุปกรณ์จับยึดทางอุตสาหกรรม (Jig Fixture) ออกแบบโพรงแม่พิมพ์ (Model cavity) ออกแบบฐานแม่พิมพ์ (Mold base)

CAM ( Computer Aided Manufacturing ) หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตโดยการใช้ข้อมูลจาก CAD มาสร้างจีโค๊ด (G-Code) ซึ่งค่า G-Code จะเป็นค่าควบคุมที่นำไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตชิ้นงาน ซึ่งค่า G-Code จะเป็นตัวกำหนดขนาดชิ้นงาน ตำแหน่งอ้างอิงชิ้นงานในแต่ละส่วน โดยอ้างอิงจาก CAD สามารถจำลองรูปแบบการผลิตจริงก่อนทำงาน กำหนดการใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัดในการผลิต ขั้นตอนและลำดับการใช้เครื่องมือตัดในการผลิต ยิ่งความสามารถของ CAM Software ที่มากขึ้น ก็สามารถคำนวณและสร้างรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนได้มากขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่นการกัดงาน 5 แกน เป็นต้น

CAE (Computer Aided Engineering) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม หมายถึง การบอกถึงความสามารถของสิ่งที่ออกแบบว่า สามารถทำงานได้ตามที่อยากให้เป็นหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ

  1. ผลลัพธ์จากการทดสอบจริง ได้แก่ การนำต้นแบบมาทดสอบจริง เช่น การทดสอบการชนของรถ

หรือ การทดสอบความแข็งด้วยการอัดแรง ฯลฯ

  1. ผลลัพธ์จากการคำนวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ สามารถหาผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น

ซึ่งการคำนวณแบบนี้ จะใช้เวลามาก กว่าจะได้ผลลัพธ์ ทำให้วิศวกรนำคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ ประเภท CAE มาช่วยคำนวณหาผลลัพธ์ ซึ่งจะทำให้คำนวณได้เร็วกว่ามาก และมีความถูกต้องสูง

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณพนมรุ้ง โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 103, 083-584-6677

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน