งานสัมมนาและแสดงสินค้า Machine Tools & Metalworking Forum 2016 งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ Machine Tools Technology in Manufacturing Process วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

หัวข้อสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process

เทคโนโลยีเพื่อการผลิต เป็นการนำความรู้ วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้ง การคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก หากเราใช้ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้ ผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุดตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้ริโภคให้มากที่สุด การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือกำลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมากซึ่งการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นรูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา

 1. เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในทศวรรษที่ 21 (Advanced Manufacturing as The Insertion 21st Century Machine Tools)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ (Increasing Machine Tools Productivity with Modern Machine Tools Technology)
 3. Turn – Mill Technology
  • วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี (The Evolution of the CNC Technology)
  • หลักการทำงานของเครื่องจักรประเภท TURN – MILL (The Principle of TURN – MILL Technology)
  • ประเภทของเครื่องมือตัด (Type of Cutting Tools)
 4. หลักการเขียนและการสร้างโปรแกรม (Writing and Creating Programs)
  • กระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร ประเภท TURN – MILL
  • กรณีศึกษาการใช้ TURN – MILL Technology

หลักสูตรสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรเครื่องจักร และฝ่ายผลิต

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน