mmf20022018

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม ซึงนับเป็นงานสัมมนาครั้งแรกของปีนี้

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม และช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Lean Production : First step to Industry 4.0 และ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต